شاعر مردم

نسیم شمال؛ از شعر سیاسی تا زبان جامعه

۳ هفته پیش ۶۱ ۰
سپید و سیاه 9 - ضامن آهو -زائران حرم از گذشته تا حال، محمود فرشچیان با ضامن آهو سیمافکر